Διαδικασία βελτίωσης λογισμικού – Software Process Improvement (SPI)

Ορισμός του SPI

Μια μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού είναι μια διάσπαση της ανάπτυξης λογισμικού εργασίας σε διακριτές φάσεις (ή στάδια) που περιέχει δραστηριότητες με την πρόθεση της καλύτερης σχεδιασμού και διαχείρισης. Συχνά θεωρείται ένα υποσύνολο του κύκλου ζωής συστημάτων ανάπτυξης. Η μεθοδολογία μπορεί να περιλαμβάνει την προ-ορισμό συγκεκριμένων παραδοτέων και έργα τέχνης που έχουν δημιουργηθεί και ολοκληρωθεί από μια ομάδα έργου για την ανάπτυξη ή τη διατήρηση μιας εφαρμογής.

ΠΟΙΟΣ Ο ΣΤΟΧΟΣ?

Στόχος ήταν να βρεθούν διαδικασίες που βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την ποιότητα. Κάποιοι προσπαθούν να συστηματοποιήσουν ή να επισημοποιήσουν το έργο του σχεδιασμού λογισμικού. Άλλοι εφαρμόζουν τη διαχείριση του έργου δηλαδή τεχνικές για το σχεδιασμό του λογισμικού. Χωρίς αποτελεσματική διαχείριση του έργου , τα έργα του λογισμικού μπορεί να παραδοθούν με καθυστέρηση ή πέρα από τον προϋπολογισμό. Ένας μεγάλος αριθμός έργων λογισμικού που δεν πληρούν τις προσδοκίες τους όσον αφορά τη λειτουργικότητα είναι το κόστος ή το χρονοδιάγραμμα παράδοσης και αυτό είναι αποτελεσματική διαχείριση του έργου που φαίνεται να απουσιάζει.

ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ?

 • καταρράκτη
 • προτυποποίηση
 • επαναληπτική και αυξητική ανάπτυξη
 • ανάπτυξη σπιράλ
 • ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών
 • ακραία προγραμματισμού και διάφορους τύπους ευέλικτη μεθοδολογία

Οι 3 αξίες της spi

 • Ενεργή συμμετοχή και επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών
 • Η διεργασία βελτίωσης λογισμικού είναι απαραίτητη για μια επιτυχημένη επιχείρηση
 • Έμφυτη τάση για αλλαγή

Αρχές της μεθοδολογίας SPI

 • Η βελτίωση διεργασίας λογισμικού είναι μία περίπλοκη, συστηματική και άκρως επαγγελματική διαδικασία στην ανάπτυξη λογισμικού που απαιτεί γνώση και εμπειρογνωμοσύνη, εξειδικευμένο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, όπως και κινητήρια δέσμευση των διευθυντικών στελεχών.
 • Απαιτείται ένα σύνολο βασικών αρχών που κυριαρχούν στην βελτίωση διεργασίας λογισμικού.

ΑΡΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ

Αρχή Περιγραφή
Συμμετοχή του πελάτη Οι πελάτες πρέπει να συμμετέχουν στενά σε όλη τη διαδικασία της ανάπτυξης. Ο ρόλος τους είναι να παρέχουν νέες απαιτήσεις συστήματος και να καθορίζουν την προτεραιότητα τους, καθώς και να αξιολογούν τις επαναλήψεις του συστήματος
Βαθμιαία παράδοση Το λογισμικό αναπτύσσεται σε επαυξήσεις και ο πελάτης καθορίζει τις απαιτήσεις που θα συμπεριληφθούν σε κάθε επαύξηση.
Άνθρωποι, όχι διαδικασίες Πάντοτε πρέπει να προσδιορίζονται και να αξιοποιούνται οι ικανότητες της ομάδας ανάπτυξης. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να έχουν το ελεύθερο να αναπτύξουν τους δικούς τους τρόπους εργασίας, χωρίς προδιαγεγραμμένες διαδικασίες.
Πρόβλεψη για μεταβολές Να αναμένεται ότι οι απαιτήσεις του συστήματος θα αλλάξουν και για αυτό το λόγο το σύστημα πρέπει να έχει σχεδιασθεί με τρόπο που να μπορεί να αντιμετωπίσει εύκολα αυτές τις αλλαγές.
Διατήρηση απλότητας Επικέντρωση στην απλότητα τόσο όσον αφορά το λογισμικό που αναπτύσσεται όσο και στη διαδικασία ανάπτυξης που ακολουθείται. Όπου είναι δυνατόν, πρέπει να γίνεται συνειδητή προσπάθεια να εξαλείφεται η πολυπλοκότητα του συστήματος.

 

10 αρχές της SPI
Οι παρακάτω αρχές υποστηρίζουν τις προαναφερόμενες αξίες:

 1. Να γνωρίζεις την κουλτούρα και να επικεντρώνεσαι στις ανάγκες
 2. Να εμψυχώνεις τα υπόλοιπα μέλη της επιχείρησης
 3. Να βασίζεις την βελτίωση στην εμπειρία και στις μετρήσεις
 4. Δημιούργησε μία επιχείρηση που να είναι ανοιχτή στη γνώση
 5. Υποστήριξε το όραμα της επιχείρησης και τους στόχους της
 6. Να χρησιμοποιείς δυναμικά και ευέλικτα μοντέλα όπου χρειάζεται
 7. Διαχειρίσου τον κίνδυνο
 8. Διαχειρίσου την αλλαγή στην επιχείρηση στη διεργασία βελτίωσης
 9. Βεβαιώσου ότι όλα τα μέλη κατανοούν και συμφωνούν με την διεργασία που ακολουθείται
 10. Να μην αποσυγκεντρώνεσαι

Αρχή 1η

 • Η κουλτούρα της επιχείρησης είναι ένα διαμοιρασμένο σύστημα από έννοιες, αξίες και αρχές των υπαλλήλων της επιχείρησης.
 • Η κουλτούρα της οργάνωσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν προκειμένου να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία των μελών και να αποφευχθεί η αποστασιοποίηση

Αρχή 2η

 • Χρησιμοποίηση εμπειρίας των ειδικών εμπειρογνώμωνων για τον ορισμό και τη βελτίωση των εν λόγω τμημάτων της διαδικασίας που επηρεάζουν την καθημερινή εργασία των μελών
 • Τα κίνητρα και οι η στήριξη από τη διοίκηση είναι επιτακτικές ανάγκες
 • Για να δοθούν κίνητρα για την βελτίωση της διαδικασίας πρέπει να υπάρχει συντονισμός και συνεργασία

Αρχή 3η

 • Απαιτείται ικανότητα, ετοιμότητα και θέληση
 • Οι επιπτώσεις και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων πρέπει να καταγράφονται και να ανασκοπούνται
 • Οι εμπειρική σύσταση βελτίωσης πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν υπόθεση και όχι σαν στάνταρ
 • Η διεργασία βελτίωσης απαιτεί καθορισμένα, τυποποιημένα και εξελιγμένα συστήματα διεργασίας
 • H SPI σε εικονικές διεργασίες αποδείχθηκε πολυδάπανη

Αρχή 4η

 • Μια επιχείρηση που συνεχώς διευκολύνει την εκμάθηση των μελών και μοιράζεται την πρακτική διεργασίας εμπειρίας σε όλα τα project

Αρχή 5η

 • Σαφώς καθορισμένοι στόχοι της επιχείρησης που υποστηρίζουν το όραμα και είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις προσπάθειες τις οργάνωσης να παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα
 • Μέτρηση και ανάλυση των στόχων σε σύγκριση με τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Αποτελέσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη λήψη αποφάσεων αλλά και στην αξιολόγηση του έργου μέχρι στιγμής

Αρχή 6η

 • Η SPI δεν σχετίζεται με κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο αλλά με τους στόχους και τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Μοντέλα σαν το CMMI, SPICE, Six Sigma ή πρότυπα σαν το ISO 9001, τεχνικιές όπως το SCRUM, ευέλικτες μέθοδοι , η μοντέλα ανάπτυξης όπως το μοντέλο Waterfall, Incremental, Spiral, V-Model, ή πολλά ακόμα μοντέλα περιέχουν χρήσιμα στοιχεία για την προσπάθεια βελτίωσης
 • Η εμπειρία έχει δείξει ότι τις περισσότερες φορές δεν ακολουθείς μόνο ένα μοντέλο για να έχεις τα καλύτερα αποτελέσματα

Αρχή 7η

 • Οι κίνδυνοι εμφανίζονται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας βελτίωσης προγράμματος
 • Οι κίνδυνοι και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις είναι αναμενόμενοι
 • ΟΙ κίνδυνοι για την μη δυνατή βελτίωση των προβλημάτων πρέπει να εκτιμώνται

Αρχή 8η

 • Η διεργασία του συστήματος αναδιοργάνωσης είναι ο πυρήνας του SPI και πραγματοποιείται με:
  • Την ενίσχυση μιας διαδικασίας
  • Την μεταβολή μιας διαδικασίας
  • Την υιοθέτηση μιας μεθόδου
  • Την συγχώνευση των διαδικασιών
  • Την ακύρωση μιας διαδικασίας
  • Την εκ νέου οργάνωση ενός συστήματος διαδικασίας

Αρχή 9η

 • Οι περιγραφές της διαδικασίας πρέπει να περιέχουν πληροφορίες για το πως η επιχείρηση κερδίζει χρήματα
 • Οι περιγραφές της διαδικασίας είναι μία εικόνα από κάποια σημαντικά μέρη των αποφάσεων που έχουν ληφθεί ανάμεσα στα μέλη για το πως λειτουργεί μια επιχείρηση και είναι αξιόπιστα μόνο αν έχουν προσυμφωνηθεί με το εργατικό δυναμικό

Αρχή 10η

 • Προσδιορισμός στόχων, σχεδίαση των βημάτων για την πραγματοποίηση των στόχων και προσκόλληση στο σχέδιο βελτίωσης
 • Κάθε βελτίωση πρέπει να συμβάλλει στην καλύτερη εκπλήρωση των επιχειρησιακών στόχων και να προσφέρει κίνητρο στους ανθρώπους για αλλαγή συμπεριφοράς

Χαρακτηριστικά επιτυχίας της SPI

 • Ποιότητα της SPI
 • Σταδιακή Βελτίωση
 • Καθορισμός του οράματος μιας οργάνωσης
 • Σχεδίαση στρατηγικής
 • Ορισμός επιτακτικής ανάγκης προκειμένου να επέλθει αλλαγή
 • Εστίαση στα έργα και στα προϊόντα της οργάνωσης και όχι στην οργάνωση
 • Απόκτηση διαχείρισης χορηγίας και δέσμευση με αυτή
 • Κατανεμημένος φόρτος εργασίας
 • Υιοθέτηση στάσης αλλαγής
 • Αναγνώριση και μετριασμός των κινδύνων
 • Συχνή και αποδοτική επικοινωνία
 • Καταμέτρηση παραγωγικότητας προσωπικού και ποιότητας του «προϊόντος»

ΕΙΝΑΙ Η SPI ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ;

  • Μπορεί μια μικρή εταιρεία να θέσει σε εφαρμογή την ISP και να το κάνει με επιτυχία;
   • Απάντηση: ΝΑΙ
    Δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση ότι οι μικρές επιχειρήσεις είναι περισσότεροo άτυπες, χρησιμοποιούν λιγότερες τεχνικές και τείνουν να είναι αυτο-οργανωτικές.
  • Σε τι είδους εταιρίες/ομάδες ταιριάζουν – δεν ταιριάζουν;
   • Μετά από ορισμένες έρευνες για το ποιες εταιρείες χρησιμοποιούν την SPI, τα πράγματα έχουν ως εξής:

   • Έγιναν προσπάθειες βελτίωσης των προγραμμάτων κυρίως από μικρές εταιρείες
   • Από το σχήμα έγινε προφανές ότι το 47% των εταιρειών που έκαναν προσπάθεια για βελτίωση ήταν εταιρείες με αριθμό εργαζομένων από 10 έως και 49 και το 33% ήταν εταιρείες με λιγότερο από 10 εργαζομένους → άθροισμα 80% του συνόλου των επιχειρήσεων που αναφέρθηκε προσπάθεια βελτίωσης
   • Μόνο το 20% των εταιρειών μεσαίου μεγέθους αναφέρθηκε να χρησιμοποιεί την SPI που πρακτικά είναι 50 με 259 εργαζόμενοι