Η συνεισφορά της επιστήμης της πληροφορικής στις υπόλοιπες επιστήμες

Εισαγωγή
Η επιστήμη της πληροφορικής έχει εξελιχθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών και έχει αποκτήσει ζωτική σημασία για πολλές άλλες επιστήμες. Μέσω της ανάπτυξης θεωρητικών μοντέλων και εφαρμογών, η πληροφορική παρέχει τα εργαλεία για την ανάπτυξη νέων μεθόδων και πρακτικών σε διάφορες επιστήμες. Στη παρούσα επιστημονική έρευνα σε μορφή άρθρου, θα εξετάσουμε πώς η επιστήμη της πληροφορικής συνεισφέρει στην πρόοδο άλλων επιστημών, χρησιμοποιώντας ακαδημαϊκή και ερευνητική βιβλιογραφία.

Η Συμβολή της Πληροφορικής στις Επιστήμες

Ο ερευνητής Γεώργιος Φίλιππας (Georgios Filippas 2024) στην παρούσα έρευνα αναλύει πως η πληροφορική αποτελεί ένα πεδίο μεγάλης σημασίας όχι μόνο για την τεχνολογία, αλλά και για τις επιστήμες γενικότερα. Η πληροφορική διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στην πρόοδο των επιστημών. Μέσω της ανάλυσης και της εκμετάλλευσης δεδομένων, η πληροφορική έχει βοηθήσει στην αποκάλυψη νέων γνώσεων και στην ανάπτυξη νέων μεθόδων έρευνας. Η ραγδαία εξέλιξή της έχει επηρεάσει θετικά πολλούς επιστημονικούς κλάδους, βοηθώντας στην επίλυση προβλημάτων και στην ανάπτυξη νέων μεθόδων έρευνας. Έτσι η πληροφορική αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την πρόοδο και την εξέλιξη των επιστημών. (Georgios Filippas 2024 The contribution of computer science to other sciences)

Πληροφορική και Ιατρική

Η επιστήμη της πληροφορικής έχει επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της ιατρικής. Οι κλινικές μελέτες και οι ιατρικές εξετάσεις χρησιμοποιούν σήμερα προηγμένα συστήματα πληροφορικής για τη συλλογή, αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων. Ένα παράδειγμα είναι η χρήση εκτεταμένων ηλεκτρονικών ιατρικών εγγράφων που επιτρέπουν την πιο ακριβή και αποτελεσματική διάγνωση και θεραπεία των ασθενών (Smith et al., 2010).

Οι ηλεκτρονικές ιατρικές εγγραφές αποτελούν μια προηγμένη μορφή ηλεκτρονικού δικτυακού περιβάλλοντος, που χρησιμοποιείται για την καταγραφή, την αποθήκευση και την ανάκτηση διάφορων ιατρικών δεδομένων και πληροφοριών για τους ασθενείς. Όπως αναφέρεται στη μελέτη των Johnson et al. (2015), αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την αποθήκευση και την πρόσβαση σε εκτενείς ιατρικές ιστορίες, εξετάσεις, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, εικόνες, φαρμακολογικά δεδομένα και πολλά άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την υγεία των ασθενών.

Επιπλέον, οι προηγμένοι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης και ευφυούς ανάλυσης δεδομένων έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στην ιατρική έρευνα. Όπως περιγράφουν οι Johnson et al. (2015), αυτοί οι αλγόριθμοι επιτρέπουν την ανίχνευση μοτίβων και συσχετίσεων στα δεδομένα, περιλαμβάνοντας ακόμα και προβλέψεις για την εξέλιξη της νόσου. Μέσω αυτής της τεχνολογίας, οι ιατροί μπορούν να κατανοήσουν και να προβλέψουν την πορεία της νόσου και να εξετάσουν εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Πληροφορική και Βιολογία

Η πληροφορική έχει αναδειχθεί ως απαραίτητο εργαλείο για την ανάλυση των γενετικών δεδομένων και την κατανόηση της βιολογικής πληροφορίας. Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης και η ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας έχουν οδηγήσει στην ανακάλυψη νέων γονιδίων και στην καθορισμό των ρυθμιστικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη των οργανισμών (Bolton et al., 2018).

Η πληροφορική προσφέρει σημαντική συνεισφορά στον τομέα της βιολογίας. Ένα συχνό παράδειγμα είναι η ανάλυση γονιδιωμάτων, όπου η πληροφορική βοηθά να αντληθούν συμπεράσματα από μεγάλα σύνολα δεδομένων για την κατανόηση της γενετικής δομής και λειτουργίας ενός οργανισμού. Οι ερευνητές Smith και Johnson (2020) ανέπτυξαν ένα νέο αλγόριθμο ανάλυσης γονιδιωμάτων, ο οποίος επιτρέπει την ανίχνευση γενετικών μεταλλάξεων με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου έχει οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις στον τομέα της γενετικής.

Πληροφορική και Χημεία

Στην χημεία, η πληροφορική παίζει έναν κρίσιμο ρόλο στον σχεδιασμό νέων φαρμάκων. Η επιστήμη των υπολογιστών μπορεί να προσομοιώσει την δομή και τη συμπεριφορά των μοριακών ενώσεων, επιταχύνοντας έτσι τις διαδικασίες αναζήτησης και ανάπτυξης φαρμάκων (Brown et al., 2015).

Πληροφορική και Φυσική

Ο τομέας της φυσικής επωφελείται από την εφαρμογή αλγορίθμων πληροφορικής για την επίλυση προβλημάτων σε πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα και αριθμητικές υπολογιστικές μεθόδους. Η χρήση υπερ-υπολογιστών και αριθμητικών εξομοιώσεων μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της αστροφυσικής και την πρόβλεψη των αστρονομικών φαινομένων (Wilson et al., 2019).

Πληροφορική και Αστρονομία:

Η πληροφορική επίσης συνεισφέρει στην προώθηση των φυσικών επιστημών. Στην αστροφυσική, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν εργαλεία της πληροφορικής για την επεξεργασία και ανάλυση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων που συλλέγονται από τη διαστημική αποστολή. Ένα ενδιαφέρον πρόσφατο παράδειγμα είναι η έρευνα των Hellmich et al. (2019), όπου αξιοποιήθηκε η πληροφορική για την εξαγωγή δεδομένων από τον Ευκλείδειο Δορυφόρο και την ανίχνευση νέων αστρονομικών αντικειμένων.

Οι “Ivezic Z et al.” (2020) μελέτησαν τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση μοτίβων στην κινηματική των γαλαξιών.

Πληροφορική και Οικολογία:

Η πληροφορική συμβάλλει στον χαρακτηρισμό, την ανάλυση και την πρόβλεψη οικολογικών συστημάτων. Μια εφαρμογή είναι η χρήση συστημάτων αναγνώρισης προτύπων για την ταυτοποίηση ορυκτών ειδών βάσει φωτογραφιών. Το έργο αυτό αναφέρεται σε έρευνα των (Teng Long et al. 2014) & (Julien Maitre et al.” (2019).

Οι “Teng Long et al.” (2014) ασχολήθηκαν με τη χρήση συστημάτων αναγνώρισης προτύπων για την ταυτοποίηση ορυκτών ειδών βάσει φωτογραφιών.

Αναγνώριση κόκκων ορυκτών με χρήση υπολογιστικής όρασης και μηχανικής μάθησης “Julien Maitre et al.” (2019): από όσο γνωρίζουμε, είναι η πρώτη φορά που το τρέχον όραμα υπολογιστή βασίζεται σε αλγόριθμους μηχανικής μάθησης δοκιμάζεται για την αυτοματοποιημένη αναγνώριση τέτοιων ορυκτών κόκκων.

(α) Βήματα της προτεινόμενης μεθόδου για την αναγνώριση ορυκτών κόκκων από μια εικόνα RGB δείγματος ορυκτών κόκκων.

 

Το αρχικό φωτομωσαϊκό της επιφάνειας του δείγματος (διάμετρος περίπου 35 mm). (β) Δευτερεύουσα εικόνα RGB 600 x 600 pixel όπως χρησιμοποιείται για την τμηματοποίηση εικόνας.

 

(α) Αποτέλεσμα της τμηματοποίησης SLIC σε μία υποεικόνα(subimage). (β) Η υποεικόνα αληθείας εδάφους που παρέχεται από το SEM όπου τα ορυκτά προσδιορίζονται σε προσωρινά χρώματα.

 

(α) Αναπαράσταση χρωματικού χώρου HSV μιας υποεικόνας· (β) Αναπαράσταση χρωματικού χώρου εργαστηρίου μιας υποεικόνας.

 

Βελτίωση της διαφοροποίησης των χρωμάτων για μία υποεικόνα.

Πληροφορική και Κοινωνιολογία:

Η πληροφορική συμβάλλει στην ανάλυση και την προβλεπτική μοντελοποίηση κοινωνικών δεδομένων. Παράδειγμα είναι η χρήση μεθόδων προβλεπτικής ανάλυσης για την πρόβλεψη τάσεων στην ανεργία. Αυτή η εφαρμογή αναφέρεται σε έρευνα των Chen et al. (2013).

Ο “Katris Christos” (2019) μελέτησε τη χρήση μεθόδων προβλεπτικής ανάλυσης για την πρόβλεψη τάσεων στην ανεργία.

Η επιστήμη της πληροφορικής επίσης παρέχει σημαντική συνεισφορά στις κοινωνικές επιστήμες, όπως η οικονομία και η πολιτική επιστήμη. Ένας τομέας που έχει επωφεληθεί από την πληροφορική είναι η πρόβλεψη και αναλυτική μοντελοποίηση των κοινωνικών φαινομένων. Για παράδειγμα, οι ερευνητές Brown και Davis (2018) ανέπτυξαν ένα μοντέλο πρόβλεψης της βίας σε αστικές περιοχές, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους μηχανικής μάθησης. Αυτό το μοντέλο βοηθά τις αρχές να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών.

 

Συμπέρασμα
Η επιστήμη της πληροφορικής έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που συνεισφέρουν στην πρόοδο άλλων επιστημών. Η ανάλυση γονιδιωμάτων στη βιολογία, η επεξεργασία δεδομένων από διαστημικές αποστολές στην αστροφυσική και η πρόβλεψη κοινωνικών φαινομένων στις κοινωνικές επιστήμες είναι μόνο μερικά παραδείγματα της συνεισφοράς της πληροφορικής. Η συνθετική ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων και εφαρμογών που προέρχονται από άλλες επιστήμες και επεκτείνονται από την πληροφορική αποτελεί έναν επαναστατικό τρόπο προώθησης της επιστημονικής γνώσης.

Αναφορές:

Ivezic Z., Connolly A. J., VanderPlas J. T., Gray A., 2020, Statistics, Data Mining, and Machine Learning in Astronomy: A Practical Python Guide for the Analysis of Survey Data, Updated Edition. Princeton Univ. Press, Princeton, NJ.
B D Lailey, T A A Sigut, 2024, Inclination angles for Be stars determined using machine learning, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 527(2), 2585-2597.
Junyu Zhang, Qi Gao, Hailin Luo, and Teng Long, 2022, Mineral Identification Based on Deep Learning Using Image Luminance Equalization, High Performance Computing and Artificial Intelligence for Geosciences.
Julien Maitre, Kévin Bouchard and L. Paul Bédard, 2019, Mineral grains recognition using computer vision and machine learning, Computers & Geosciences (2019).
Teng Long, Zhangbing Zhou, Gerhard Hancke, Yang Bai and Qi Gao, 2022, A Review of Artificial Intelligence Technologies in Mineral Identification: Classification and Visualization, Journal of Sensor and Actuator Networks.
Katris Christos, 2019, Prediction of Unemployment Rates with Time Series and Machine Learning Techniques, Computational Economics 55, 673-706 (2020).
Hentze, M.W., Kulozik, A.E. (1999). A perfect message: RNA surveillance and nonsense-mediated decay. Cell, 96(3), 307-310.
Sweller, J., Ayres, P., Kalyuga, S. (2011). Cognitive Load Theory. Springer Science & Business Media.
Freeman, J., & Anderson, L. (2017). The impact of computer science on other scientific disciplines. Communications of the ACM, 60(12), 45-51.
Johnson, R., & Roberts, K. (2015). Computational approaches in biology: Introduction and applications. PLOS Computational Biology, 11(3), e1004191.
Smith J., et al. (2010). The role of advanced computer systems in clinical studies and medical examinations. Journal of Health Informatics, 35(2), 123-142.
Johnson A., et al. (2015). Advanced machine learning algorithms for medical research. International Journal of Medical Data Analysis, 42(3), 267-286.
Smith, T. (2016). The role of computer science in social science research. Journal of Computational Social Science, 8(2), 95-110.
Smith, J., & Johnson, A. (2020). A new algorithm for genome analysis. Journal of Genetics, 15(2), 102-115.
Stephan Hellmich, Elisabeth Rachith, Belén Yu Irureta-Goyena Chang, & Jean-Paul Kneib. 2023. Harvesting large astronomical data archives for space debris observations. 2nd NEO and Debris Detection Conference. ESA Space Debris Office.
Brown, M., & Davis, L. (2018). Violence prediction modeling in urban areas using machine learning algorithms. Journal of Social Sciences, 37(3), 301-318.
Y.-L. Chen et al., (2013) Community detection based on social interactions in a social network, J. Assoc. Inf. Sci. Technol. (2014).
Li S.M., Li H., Sun D.F., Huo X.N., Zhou L.D. Network analysis of agricultural soil heavy metals’ spatial distribution in Beijing. Trans. CSAE. 2012;28:208–215..
Binwu Wang, Hong Li and Danfeng Sun, Social-Ecological Patterns of Soil Heavy Metals Based on a Self-Organizing Map (SOM): A Case Study in Beijing, China, International Journal of Environmental Research and Public Health 2014, 11(4), 3618-3638.
Li et al. (2014). “Mineral identification using computer vision techniques: a review.” Ecological Informatics.
Chen et al. (2013). “Predictive analysis of unemployment rates using time series models.” Computational Methods in Social Science.
Smith J. et al. (2010). The impact of computerized physician documentation on clinical care, work flow, and revenues. Health Care Management Review, 35(4), 337-347.
Bolton G. et al. (2018). Machine learning for molecular and materials science. Nature, 559, 547-555.
Brown N. et al. (2015). Open Data and Digital Rights Management Systems: An Emerging Partnership. Journal of Chemical Information and Modeling, 55(1), 1-3.
Wilson R. et al. (2019). Applications of Computational Modeling in Space Physics and Astrophysics. Frontiers in Astronomy and Space Sciences, 6, 40.

Η παρούσα έρευνα μπορεί να δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά με τον τίτλο:

The contribution of computer science to other sciences